+420 465 350 711 Hledat

Informace pro zaměstnance

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost JCEE, s. r. o., IČ: 465 08 554, se sídlem Dobrovského 602, 563 01 Lanškroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 2229 (dále jen „správce”) tímto z pozice správce osobních údajů informuje zaměstnance, jako subjekt údajů, o tom, že:

  1. Z důvodu plnění právních povinností správce budou zpracovávány tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, rodinný stav, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, číslo občanského průkazu, číslo pasu u nerezidentů, vzdělání, kopie dokladu o vzdělání, předchozí praxe, zdravotní znevýhodnění, údaje o zdravotním stavu, zdravotní pojišťovna, státní občanství, příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele manžela/ky, jméno, příjmení a rodné číslo dětí, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností, které správci jako zaměstnavateli vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje mohou být správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na správce jako zaměstnavatele.

 

  1. Z důvodu oprávněných zájmů správce a třetích stran budou zpracovávány tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, osobní číslo zaměstnance, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, číslo občanského průkazu, číslo pasu u nerezidentů, zdravotní pojišťovna, případně další údaje poskytnuté zaměstnancem z tohoto důvodů

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vymáhání případných nároků správce. Osobní údaje zaměstnance budou zpracovávány pro tyto účely po dobu nezbytně nutnou k uplatnění oprávněných zájmů správce.

 

Obrazové záznamy z venkovního kamerového systému

Obrazové záznamy z venkovního kamerového systému jsou zpracovávány za účelem ochrany života, zdraví a majetku zaměstnanců, zákazníků a dalších osob a také ochrany majetku správce. Osobní údaje mohou být zpřístupněny v případě potřeby orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení nebo i jiným orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy. Režim kamerového systému je nepřetržitý a obrazové záznamy budou uchovány po dobu 7 dnů, nedojde-li k mimořádné události, která by odůvodňovala delší dobu uchování obrazových záznamů.

 

Soukromé telefonní číslo a soukromá e-mailová adresa

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem komunikace správce se zaměstnancem ve věcech docházky a záležitostí souvisejících s pracovním poměrem zaměstnance. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance u správce.

  1. Z důvodu plnění pracovní smlouvy, jejíž sml. stranou je zaměstnanec, budou zpracovávány tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, osobní číslo zaměstnance, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, číslo občanského průkazu, číslo pasu u nerezidentů, zdravotní pojišťovna, případně další údaje poskytnuté zaměstnancem z tohoto důvodu (např. jazykové znalosti, absolvované kurzy, skupina řidičského oprávnění apod.)

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance u správce.

Pracovní telefonní číslo a pracovní e-mailová adresa

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem komunikace zaměstnance se zákazníky, dodavateli a dalšími osobami zainteresovanými do obchodních záležitostí správce. Osobní údaje tak mohou být správcem předány třetím stranám, zejména pak zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům správce. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance u správce.

 

Číslo bankovního účtu

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem zasílání mzdy, případně náhrady mzdy, bezhotovostním převodem na bankovní účet zaměstnance.

 

Jméno a příjmení, osobní číslo zaměstnance, mzda

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem vedení pracovních výkazů zaměstnance na jednotlivých zakázkách a dále za účelem vedení evidence docházky zaměstnance prostřednictvím docházkového systému a to po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

 

Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, datum narození, pojišťovna, číslo smlouvy, číslo bankovního účtu pro zasílání příspěvku

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem poskytování příspěvku správcem na životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnance. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance u správce.

Správce si dovoluje informovat zaměstnance, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce, spoluprací s obchodními partnery, dodavateli zboží a služeb apod.) Správce sdělí zaměstnanci na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje zaměstnance předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech zaměstnanců správce (dále jen „zaměstnanci“ nebo „subjekty údajů“) probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).

Zaměstnanec je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má zaměstnanec právo na přenositelnost osobních údajů. Zaměstnanec může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Zaměstnanec může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou zaměstnanci zodpovězeny telefonicky na tel. č. 731 466 140 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese m.kozak@jcee.cz

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může zaměstnanec obrátit na správce na tel. č. 731 466 140 nebo e-mailové adrese m.kozak@jcee.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

JCEE s.r.o.

Spolupracujeme s

logo - Jcce logo - Nisca logo - CSM logo - Janome

Nacházíte se na stránkách společnosti JCEE s.r.o. se sídlem Dobrovského 602, Lanškroun, PSČ 56301, IČ 46508554, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2229. Společnost JCEE s.r.o. je členem koncernu JE Kikai